Psychologiepraktijk drs. Imre Dietz

JOUW PRIVACY

Onderstaande geldt voornamelijk voor psychosociale hulpverlening die niet valt onder de BasisGGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Bij trajecten die onder de BGGZ of SGGZ vallen, volg ik de richtlijnen van 1nP, de organisatie waar ik bij ben aangesloten, zie https://www.1np.nl/praktische-info/privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Deze liggen achter slot en grendel.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier, tenzij de behandeling via www.1np.nl verloopt en ik in dat geval samenwerk met een regiebehandelaar. Die heeft uiteraard ook toegang tot je dossier. Wij beiden hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zie ook www.1np.nl.

De rechten van jou als cliënt over je dossier staan deels in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), deels in de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ). Je hebt het recht je dossier in te zien en om correctie c.q. aanvulling c.q. vernietiging van je dossier te vragen.

De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen (naam, adres, geboortedatum, data sessies).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociale hulpverlening’
 • De kosten van het consult

—————————————

Privacy-verklaring website

Psychologiepraktijk drs. Imre Dietz, gevestigd op de Tolsteegsingel 21 bis te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk naar aanleiding van contact op de website:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op dan verwijder ik deze informatie.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens via de website voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen e-mailen  n.a.v. je vraag/verzoek die je deed op de site en die nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar jouw mailadres in mijn account bij Microsoft Outlook en op de beveiligde mobiele telefoon totdat ik jouw vraag heb afgehandeld of tot het moment dat je geen cliënt meer bij mij bent. Het emailadres wordt ook genoemd op de behandelovereenkomst; deze overeenkomst wordt 20 jaar in een archief achter slot en grendel bewaard, in verband met de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou en dus met toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruikt cookies op mijn site. De gebruikte cookies kunt u hier vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik, aan jou of aan een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@imredietz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@imredietz.nl.

Deze privacyverklaring is samengesteld via deze website https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring/ op 25 mei ’18, Imre Dietz te Utrecht

Psychologiepraktijk
Imre Dietz